Các đối tượng bắt buộc phải kiểm toán theo pháp luật Việt Nam

Đối tượng bắt buộc phải kiểm toán theo Luật Kiểm toán độc lập. Theo quy định tại Điều 37 của Luật Kiểm toán độc lập ngày 29/03/2011 và Điều 15 của Nghị định số 17/2012/NĐ-CP ngày 13/02/2012 hướng dẫn Luật Kiểm toán độc lập thì các đối tượng sau đây bắt buộc phải kiểm toán: […]

KIỂM TOÁN IAC - KIEMTOANIAC.VN © 2018 Hai Bang